Notulen 2019

                

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering over het jaar 2019

van de Historische Vereniging Koedijk op maandag 9 maart 2020.

Aanvang 20:00 uur

Locatie: Molenschuur – Kanaaldijk 236 te Koedijk

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Koedijk op maandag 9 maart 2020.

Agenda:

 1. Opening

 2. Mededelingen bestuur

 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 4 maart 2019. Zie bijlage.

 4. Jaarverslag(en) redactie/ commissies 2019. Zie bijlagen.

  1. Evenementen

  2. Inventarisatie

  3. Restauratie

  4. De Gouden Engel”

 5. Financieel verslag 2019

 • Verslag Kascommissie

 • Verkiezing Kascommissie boekjaar 2020

Situatie voor het boekjaar 2019:

 • Jaap Dekker en Peter Tergau

 • Contributie 2020

 1. Bestuursverkiezing

 • A. Butter, voorzitter. Herkiesbaar

 • K. Bos, bestuurslid, lid inventarisatiecommissie en website beheerder. Herkiesbaar

 1. Stichting Koedijker Erfgoed

 • Mededelingen

 1. Rondvraag

 2. Sluiting

                                                                                                                            

                                         Uw gift is fiscaal aftrekbaar

 

  Notulen Algemene Ledenvergadering over het jaar 2018

Gehouden op maandag 4 maart 2019 in de Molenschuur, Kanaaldijk 236 te Koedijk.

Aanwezig:

18 leden en 3 bestuursleden:

 • Bert Butter, voorzitter;

 • Jan Bijpost, penningmeester;

 • Wietze Jan Ramaker, bestuurslid en notulist.

 1. Opening:

Om 20:05 uur opent de Bert Butter de vergadering. Vindt de opkomst voor deze vergadering behoorlijk. Dit verheugt het bestuur.

 1. Mededelingen bestuur:

Bert Butter deelt mede dat de koffie vanavond gratis is en dat na afloop van de vergadering ook een gratis drankje ter beschikking wordt gesteld.

Afmeldingen ontvangen van:

 • Klaas Bos

 • Martine Bos

 • Familie Bakker

 • Jan Geus

 • Duco v.d. Kamp

Bert Butter

vraagt om een moment stilte voor de leden die ons zijn ontvallen in 2018:

Naam:

Jaap Keeman

Siem Kopjes

Theo Kruijer

Jaap Hagtingius

Jan Tiesjema

Jan Tromp

Wil Oudejans

Klaas Kuiper

Jasper de Vet

Els van Leeuwen Hertogs

 • Bert Butter deelt de vergadering mede dat Wietze Jan Ramaker door het bestuur is benoemd tot secretaris van de vereniging. Geen op- of aanmerking vanuit de vergadering. (Noot: functieverandering op 7 maart 2019 geregeld bij de Kamer van Koophandel.)

 • Met betrekking tot de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) deelt Bert Butter mede dat de Historische Vereniging geen gegevens van de leden beschikbaar stelt. Alle data worden zeer zorgvuldig beheerd. Ook is een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld met ook een reserve-lid.

 • De ANBI-aanvraag bevindt zich in een afrondende fase. De eerste aanvraag bij Belastingdienst was een gecombineerde aanvraag met de Stichting Koedijker Erfgoed. Deze aanvraag werd afgekeurd door de Belastingdienst.

De nieuwe ANBI-aanvraag is alleen bestemd voor de Historische Vereniging Koedijk waarin nog enkele aanpassingen zijn aangebracht, zoals de vermelding van het RSIN-nummer, de namen van de bestuursleden op de website.

Bart Slooten benadrukt nog eens dat een ANBI-goedkeuring niet zomaar door de Belastingdienst wordt verstrekt. Alles moet tiptop in orde zijn. In principe kost het de Belastingdienst geld als zij de ANBI-status verlenen. (Geen Schenkbelasting meer te ontvangen door de fiscus).

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering over 2017 gehouden op 12 maart 2018:

Bert Butter vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn over bovengenoemde notulen.

Bart Slooten merkt op dat alles bijzonder moeilijk is te lezen. Hij adviseert voortaan een ander lettertype te gebruiken voor de volgende presentatie richting de leden.

Bert Butter belooft namens het bestuur beterschap voor de volgende Algemene Ledenvergadering in 2020.

Verder geen op- of aanmerkingen. Worden goedgekeurd.

 

 1. Jaarverslag- en commissiepresentaties:

 • Evenementencommissie:

Ruud Schouten deelt mede dat ook in 2018 wederom mooie programma’s c.q. leuke activiteiten zijn georganiseerd t.w.:

 • 6 lezingen plus een Monumenten- en Molendag. Totaal 308 bezoekers gehad. Ruim 38 personen gemiddeld per evenement.

Datum:

Evenement:

Bezoekers:

15-01-2018

Schermermolens door Fred Oudejans

Tot 36 pers. 29 leden. 7 niet leden

19-02-2018

Luchtoorlog boven Den Helder door Hans Nauta

Tot 41 pers. 28 leden. 13 niet leden

12-03-2018

Algemene Ledenvergadering HVK

Tot 19 leden

16-04-2018

Daalmeerpad door Klaas de Graaf

Tot 65 pers. 38 leden. 22 niet leden

11-05-2018

Molendag

Tot 18 bezoekers

28-05-2018

Schuitjes/ 125-jarige Kofschip door Nico Vader

Tot 47 pers. 33 leden. 14 niet leden

8/9-09-2018

Open Monumentendagen

Tot 73 pers. 32 leden. 41 niet-leden

08-10-2018

Beerputten en riolen door mevr. Oosten

Tot 39 pers. 28 leden. 11 niet-leden

19-11-2018

Twuyvermolen door R. Basten/ overhandiging ambtsketting burgemeester Koedijk door burgemeester van de gemeente Langedijk

Tot 29 pers. 23 leden. 6 niet leden

Jack Muis stelt de vraag of n.a.v. de georganiseerde evenementen nog aanwas was gekomen van nieuwe leden. Jan Bijpost merkt op dat dit niet het geval was. Ons ledenaantal neemt af door overlijdens en opzeggingen. Hij spreekt de vrees uit voor nog meer leegloop en maakt zich hier ongerust over.

Bart Slooten doet het voorstel een folder te verstrekken aan de bezoekers. Jan Bijpost maakt de opmerking om bezoekers een eigen bijdrage te laten betalen. Wietze Jan Ramaker merkt op dat de Historische Vereniging Koedijk nog veel meer kan doen aan Website verbetering. Jan Bijpost legt aan de aanwezigen ook uit dat de Historische Vereniging Koedijk voor de lezingen en zaalhuur subsidie ontvangt.

Ruud Schouten stelt voor de mensen setjes met informatie mee te geven.

Jacob de Maijer is van mening dat de beste methode om nieuwe leden te werven is het persoonlijk contact maken met de mensen.

 • Inventarisatie-Restauratiecommissie:

Jacob de Maijer doet verslag namens beide commissies.Het contact tussen de twee commissies is prima.

 • De inventarisatie-commissie is ongeveer 40/42 keer bij elkaar geweest in 2018. Totaal zijn 75 voorwerpen beschreven en geplaatst.

 • De restauratie-commissie onder leiding van Hein Bakker en Martin van Wissen hebben meer dan uitstekend werk verricht in 2018. De samenwerking was uitstekend.

Jacob de Maijer deelt de vergadering verder mede dat hij naar aanleiding van zijn stukje in de Coedijcker Ban over de “fietsaccessoires uit het verleden” blij werd verrast door John Balder. Hij bracht een carbidlamp mee. Deze carbidlamp was vroeger eigendom van Simon Langedijk die hij gebruikte op zijn fiets.

Piet Vries stelt de vraag of er wel genoeg ruimte is voor alle spullen. Jacob de Maijer beantwoordt deze vraag met een neen.

Rob de Groot stelt voor e.e.a. op de website te vermelden.

Piet Vries stelt de vraag hoeveel mensen het museum bezoeken. Dit is lastig te beantwoorden. Veel mensen schrijven in het Gastenboek wat ligt bij de uitgang van het museum.

Bert Butter brengt de vergadering op de hoogte dat de statieportretten van de voormalige koninginnen Wilhelmina en Juliana zijn gerestaureerd. Voorzien van nieuwe lijsten en hangen nu in het museum. Waren afkomstig uit het voormalige Raadhuis van de gemeente Koedijk.

Bert Butter bedankt Jacob de Maijer.

Bart Slooten overhandigt de Historische Vereniging Koedijk twee gebreide beurzen voor plaatsing bij de West-Friese kap. Ook deelt hij mede dat de Stichting Johannes Bos in 2019 10 jaar bestaat. Tevens meldt hij dat de huurperiode van de museumruimte per 1 juli 2019 afloopt met de Stichting Johannes Bos.

In aansluiting hierop deelt hij, namens de Stichting Johannes Bos, het volgende mede:

Koedijk, 4 maart 2019.

Hierbij verleent het bestuur van de Stichting Johannes Bos de Historische Vereniging Koedijk toestemming ’t gebruik van de zolder van de Molenschuur als tentoonstellings- en vergaderruimte voort te zetten tot 1 juli 2029 waarbij de intentie wordt uitgesproken daarna het gebruik als zodanig voor een vast te stellen periode te continueren als dit de belangen van de Stichting niet schaadt; een en ander in goed overleg te bepalen en te bespreken”.

W.g.

Bart Slooten, voorzitter Stichting Johannes Bos.

Bert Butter, voorzitter Historische Vereniging Koedijk.

De vergadering is zeer content met deze beslissing. Waardering wordt uitgesproken.

 • Gouden Engel:

Jack Muis meldt dat het blad de “Gouden Engel” in 2018 één keer is uitgekomen. Hij heeft met bestuur gesproken en in overleg is geweest hoe e.e.a. te veranderen.

Het voorstel vanuit het bestuur was om één exemplaar te maken in kleur. De reden voor slechts eenmaal was het ontbreken van kopij.

Jack Muis merkt op dat hij dit zeer jammer vindt want dit was vroeger wel het geval. Een “Gouden Engel” was vroeger wel drie keer op te vullen.

Jack Muis heeft nog wel een bericht van Roel Koedijker gehad maar daarna geen reactie meer op gehad. Hij deelt mede dat hij niet alles meer gaat doen en zijn bemoeienis met blad de “Gouden Engel wil minderen. Gaat zijn hoofdredactie na juni 2019 beëindigen.

De vraag die naar voren komt is een samenwerkingsverband met de Coedijcker Ban?

Jack Muis is van mening dat actualiteit geen rol speelt. Het blad moet “vol”.

Jacob de Maijer reageert hierop dat hij diverse stukjes heeft liggen voor publicatie. “Kan ik allemaal overhandigen aan je”. Wij hebben 751 gecatalogiseerde stukken liggen”.

Niet mogelijk om zowel in de Coedijcker Ban en de Gouden Engel te schrijven”. Wil zeker stukjes aanleveren voor de “Gouden Engel”.

Bart Slooten is voorstander van het aanleveren van stukjes voor de “Gouden Engel”.

Jack Muis deelt verder mede dat hij na juni 2019 wel blijft schrijven voor de Gouden Engel maar niet samenstellen. De vraag die hij neerlegt is: “Wie wil wel samenstellen en verzamelen?”

Rob de Groot stelt de vraag of Jack Muis met alles stopt. Dus ook het historisch onderzoek.

Jack Muis meldt dat hij alleen nog wil schrijven m.b.t. historisch onderzoek.

Rob de Groot begrijpt de situatie. Jack Muis wil niet alleen maar verzamelen/ bewaken en nakijken.

Jacob de Maijer is van mening dat er een morele verplichting moet zijn om artikelen te verzamelen.

Bert Butter adviseert/ wil eerst overleg met het bestuur/ Hans Petit en Jack Muis.

Bart Slooten is het hiermee eens, behalve overleg met Hans Petit. Hij is vormgever. Hij is van mening dat een verenigingsblad beter wordt bewaard onder de leden.

Jacob de Maijer meldt nogmaals dat hij genoeg stukjes voor publicatie heeft liggen. Wil best zijn best hiervoor doen.

Bart Slooten meldt dat Cor Visser veel heeft geschreven. Door de ziekte van Cor Visser geen publicaties meer. Bart Slooten weet dat niet alles wat Cor Visser heeft geschreven ook is gepubliceerd.

Jacob de Maijer is van mening dat een keer alles ophoudt.

Bert Butter meldt dat het bestuur niet alles op zich kan nemen.

 

Bart Slooten vraagt of er animo is voor een commissie “Gouden Engel” zonder inbreng van het bestuur.

De onderstaande personen bieden hun hulp aan en het besluit luidt:

 • Bart Slooten, tijdelijk

 • Rob Westhof en

 • Jacob de Maijer

Bart Slooten stelt de vraag hoeveel exemplaren van de editie van juni 2019 worden gemaakt.

Jack Muis deelt mede dat de aankomende editie van de Gouden Engel bestaat uit 48 pagina’s.

 1. Financieel verslag boekjaar 2018:

Verslag kascontrolecommissie:

Rob de Groot en Jaap Dekker hebben op 24 januari 2019 de administratie gecontroleerd over het boekjaar 01-01-2018 t/m 31-12-2018 bij Jan Bijpost.

Bij monde van Rob de Groot:

 • Opmerkingen/ aanbevelingen:

  • Alle stukken gecontroleerd en akkoord bevonden;

  • Financiële rapportage ziet er uitstekend uit.

   Complimenten richting Jan Bijpost;

  • Aanbeveling gedaan om de financiële rapportage nog duidelijker te maken. De onderdelen die hiervoor in aanmerking met de penningmeester besproken.

Voor het boekjaar 2019 zal dit worden geëffectueerd.

 • Decharge wordt verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het financiële boekjaar 2018.

Zie ook bijgesloten verklaringen, opgesteld door Rob de Groot en Jaap Dekker.

Kascontrolecommissie boekjaar 2019:

De Kascontrolecommissie bestaat voor het boekjaar 2019 uit de volgende leden:

 • Jaap Dekker en Peter Tergou

 • reserve: Rob de Groot

Vermogensopstelling en Staat van Baten en Lasten ultimo 31-12-2018 en Begroting 2019:

 • Henk Visser vraagt namens Dick van Dijk wat de donatie van EUR 1.500, – inhoudt aan de Stichting Koedijker Erfgoed. Is daar een verantwoording voor?

Bert Butter (penningmeester Stichting Koedijker Erfgoed) licht e.e.a. toe. De financiële verslaglegging van de Stichting Koedijker Erfgoed ligt ter inzage.

Zowel Jacob de Maijer als Bart Slooten lichtten nog e.e.a. toe m.b.t. de relatie Stichting Koedijker Erfgoed en de Historische Vereniging Koedijk en wat er met de gelden wordt gedaan.

Henk Visser meldt dat hij voldoende is geïnformeerd en hij zal de verkregen informatie doorgeven aan Dick van Dijk.

 • Jan Bijpost geeft diverse toelichtingen op de rubrieken zoals is vermeld in de Staat van Baten en Lasten waaronder:

 • Baten:

Huisvesting – subsidie ZOL EUR 600,- in relatie tot: Gebruik Molenschuur EUR 1.200, –

Contributie EUR 4.272, – is verkregen door 327 leden. Hierbij aangetekend dat meerdere leden meer dan de vastgestelde contributie van EUR 13,- overmaken naar onze vereniging.

 • Bart Slooten adviseert Gebruik Molenschuur te wijzigen in Gebruik Museumzolder.

 • Lasten:

Alle onderdelen worden uitvoerig toegelicht door Jan Bijpost.

 • Aankopen diversen: EUR 257,- betreft de aanschaf van een microfoon en een headset.

In aansluiting hierop meldt Jacob de Maijer dat hij de microfoon slecht vindt functioneren. Hij adviseert meer gebruik te maken van de headset i.v.m. betere geluidskwaliteit en verstaanbaarheid voor de aanwezigen.

 • Porto- en verzendkosten zijn lager uitgevallen dan was begroot door 1 uitgave van de “Gouden Engel”.

 • Reserveringen zijn niet meer opgenomen.

 • Bestuurskosten/ attenties leden bestaat uit een onkostenvergoeding aan de bestuursleden en vergoeding aan de redactie van de “Gouden Engel”.

Resumerend laten de cijfers over de boekjaren 2017 en 2018 een constant beeld zien van zowel inkomsten als uitgaven.

Voor de begroting 2019 zijn geen significante wijzigingen.

Wietze Jan Ramaker adviseert om in de vermogensopstelling onder ING de tenaamstelling Renterekening te wijzigen in Spaarrekening. Akkoord hierop van de zijde van de penningmeester.

Jan Bijpost stelt verder de hoogte van de contributie aan de orde. Hij meldt dat nu het huurcontract voor de museumruimte en kelder weer is verlengd met Stichting Johannes Bos voor 10 jaar er geen financiële consequentie si voor de Historische Vereniging Koedijk.

Vraag: Moet de contributie worden verhoogd? B.v. EUR 13,50 / EUR 14,- / EUR 14,50 / EUR 15,-

Jack Muis is van mening dat we misschien iets kunnen doen aan verhoging van de inkomsten uit georganiseerde lezingen.

Jacob de Maijer vertelt dat hij bij een bijgewoonde lezing in een andere plaats een mandje de ronde deed onder de aanwezigen voor een bijdrage. Leverde veel geld op.

Bart Slooten brengt naar voren of de mensen die lezingen bijwonen moreel verplicht zijn hiervoor te betalen.

Bert Butter is van mening het contributiebedrag op hetzelfde niveau te houden.

Bart Slooten stelt samenvattend vast: “Contributiebedrag blijft hetzelfde maar het niveau zakt. Als het bestuur geen gebruik wil maken van b.v. een inflatiecorrectie , het zij zo”. Ik vind dit onverstandig.

Voor het jaar 2019 blijft de contributie EUR 13,- per jaar. In de Algemene Ledevergadering over 2019 te houden in 2020 komt het onderwerp contributie weer op de agenda.

 1. Stichting Koedijker Erfgoed:

Bert Butter meldt dat het bestuur van bovengenoemde Stichting momenteel bestaat uit:

 • Bart Slooten, voorzitter

 • Bert Butter, penningmeester

 • Dick Bruin, secretaris.

Medegedeeld wordt dat zowel Klaas Bos en Wietze Jan Ramaker zijn toegevoegd aan bovengenoemd bestuur.

Bart Slooten merkt op dat genoemde Stichting alle spullen beheert. Hetzij rechtstreeks verkregen of via de Historische Vereniging Koedijk.

De zaken die in de kelder lagen zijn bekeken en beoordeeld door Klaas Bos en Jan Bijpost en zijn opgeruimd/ weggegooid c.q. overgedragen naar de gemeente Anna Paulowna.

Wat nog beschikbaar is misschien te gebruiken om een wissel/ tentoonstelling te organiseren?

Bart Slooten vertelt dat hij bijna iedere vrijdag even langs komt bij de Historische Vereniging Koedijk. Gaat allemaal goed. Wil wel waken dat het bestuur van de Stichting Erfgoed niet té groot wordt.

Een woord van dank gaat uit naar Bart Slooten.

 1. Rondvraag:

Henk Visser is ontstemd over een herinnering die hij ontvangen over niet betaalde contributie. Hij wil voortaan een rekening ontvangen. Hij adviseert om voor eenieder een factuur te maken.

Jan Bijpost vindt dit een beetje flauw. Henk Visser zal een factuur ontvangen.

Jack Muis maakt zich zorgen over het ledenaantal. Hij is van mening dat de vereniging stervende is. Het ledenaantal loopt terug. De vraag die hij stelt richting bestuur of zij daarover een visie heeft.

Jan Bijpost meldt dat Cor Visser indertijd heeft aangegeven om samen te gaan met de Historische Vereniging Alkmaar.

Hij is verder van mening dat als je samengaat met de Historische Vereniging Alkmaar je de ruimte hier op Koedijk kwijt bent.

Je wilt toch wel je eigen verhaal kwijt. De interesse van de jeugd is minder. De groep bestaat met name uit personen tussen de 40 en 50 jaar. Onze vereniging heeft nu momenteel 320 leden. Hij brengt naar voren om ook een Facebookpagina in het leven te roepen.

Rob de Groot merkt op dat hij veel hoort maar nog geen visie. Wat willen we bereiken? Samenwerking met andere Historische verenigingen?

Jack Muis is van mening dat de blik naar voren moet. Hoe willen we verder?

Bart Slooten stelt voor om eens te gaan praten met Historische Verenigingen rondom het gebied van het Geestmerambacht.

Nia Groot is van mening dat eerst het bestuur zich een mening moet gaan vormen. Zij moeten scenario’s onderzoeken. E.e.a. kan niet nu worden besloten.

Jacob de Maijer hoopt en gaat ervan uit dat de Historische Vereniging Koedijk zijn eigen identiteit behoudt.

 1. Sluiting:

Om 22:12 uur sluit de voorzitter de vergadering. Bedankt de aanwezigen voor hun komst en biedt allen een drankje aan namens de vereniging.

Besluitenlijst:

 1. Notulen Jaarvergadering 2018 worden goedgekeurd;

 2. Decharge bestuur over het boekjaar 2018;

 3. Benoeming secretaris Historische Vereniging Koedijk: Wietze Jan Ramaker;

 4. Contributie 2019 vastgesteld op € 13,- per jaar;

 5. Commissie “Gouden Engel”, bestaande uit Bart Slooten (tijdelijk), Rob Westhof en

Jacob de Maijer;

 1. Vermelding op de agenda ALV-onderwerp: Vaststellen contributie voor ALV te houden in 2020;

 2. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bestuursleden;

 3. Leden ontvangen een nota m.b.t. de contributie;

 4. Bestuur overleg (intern) over eventuele samenwerking.

Nog af te handelen:

 1. ANBI-aanvraag voor de HVK richting Belastingdienst Eindhoven;

 2. Voor de volgende Algemene Ledenvergadering een apart Jaarverslag te maken van de diverse commissies.

                                              

Verslag Evenementencommissie 2019

Terugblik 2019

Algemeen:

 • Al onze activiteiten zijn voor de leden als niet leden gratis toegankelijk.

 • Dit open deur beleid wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting ’t Zuydoutaerlandt.

 • Voor iedereen geld dat men zich vooraf dient aan te melden. Leden hebben voorrang bij inschrijven op lezingen.

 • Aanmelden kan alleen per telefoon of per e-mail en wanneer de aanmelding is bevestigd.

De evenementen georganiseerd in 2019:

 • Maandag 21 januari 2019 van 20.00 uur – 22.00 uur.

 • Lezing: Vliegveld Bergen tijdens de 2e Wereldoorlog verzorgd door Hans Nauta. Droge koude avond gevoelstemperatuur van– 5 graden.

Bezoekers 55 personen. 23 leden en 32 niet-leden. Altijd weer een drukbezochte avond waarin Hans Nauta op boeiende wijze zijn verhaal vertelde in woord en beeld.

 • Maandag 18 februari 2019 van 20.00 uur – 22.00 uur.

 • Lezing: De Kerk van Koedijk door Jan Bijpost. Frisse avond. Gevoelstemperatuur van 2 graden.

32 bezoekers waarvan 26 leden en 6 niet-leden.

Redelijk bezocht voornamelijk door veel eigen leden, door Jan boeiend gebracht.

 • Maandag 4 maart 2019 van 20:00 uur tot ongeveer 22.00 uur.

 • Jaarvergadering. Druilerige avond met een gevoelstemperatuur van 3 graden Van de 315 leden zijn er slechts 21 leden aanwezig waarvan 3 bestuursleden, dit houdt in dat nog minder dan 7% van de leden aanwezig waren

 • Maandag 15 april 2019 van 20.00 uur – 22.00 uur.

 • Lezing: Spitten in een ver verleden. Droge avond met een gevoelstemperatuur van 8 graden. 27 bezoekers, waarvan 19 leden en 9 niet-leden. Een redelijk bezochte avond. Deze lezing werd gegeven door Joop Stolp, stevige kost over plaatsnamen in Noord-Holland, over hun betekenis en ouderdom.

 • Zaterdag 11 en 12 mei 2019 van 11.00 – 16.30 uur Molendagen.

 • Bemanning vanuit de HVK. Bewolkte dag met harde wind. Matig bezoek voor onze Museumzolder. Door vrijwilligers van de HVK. Locatie: Museumzolder. Aantal bezoekers 13.

 • Zaterdag 14 & 15 september 2019 van 11.00 uur – 16.30 uur.

 • Open monumentendagen. 30e keer met als thema: “plekken van plezier”. Droge dag, 11 graden. Redelijk bezocht: 18 bezoekers. Door vrijwilligers van de HVK. Locatie: Museumzolder. Matig bezoek van onze zolder.

 • Maandag 14 oktober 2019 20.00 uur – 22.00 uur.

 • Lezing: De Russische invasie van 1799, “De vergeten oorlog door John Grooteman. 28 bezoekers, waarvan 22 leden en 6 niet-leden. Bewolkte avond, 12 graden, lichte regen. Deze lezing werd druk bezocht waarin John Grooteman met een prachtig verhaal over de bloederige strijd tussen de Russen/Engelsen tegen de Fransen/Bataven. Met als klap op de vuurpijl het laten zien van een van de geweren welke niet lang geleden gevonden waren achter een wand/muur van een vervallen schuur.

 • Maandag 25 november 2019 20.00 uur – 22.00 uur.

 • Lezing: Begraven, de begraafplaats, kerkhoven door Anita van Breugel. Door persoonlijke omstandigheden geannuleerd. Eind 2020 weer opgenomen in ons programma!

Verslag Restauratiecommissie 2019

Collectie

In de eerste helft van 2019 heeft de Restauratiecommissie nog een bijdrage aan de collectie kunnen leveren met het opknappen van een oude carbidfietslamp en een eveneens oude dommekracht.

Werkzaamheden Hein Bakker

Daarna zijn de werkzaamheden stilgevallen mede doordat  

Hein Bakker zijn activiteiten moest beperken en

uiteindelijk moest stoppen met zijn werk voor de

restauratiecommissie. Veel van de objecten in de

collectie zijn in perfecte conditie, dankzij het

geduldige en vakkundige werk van Hein die hiermee

een wezenlijke bijdrage heeft geleverd voor het

museum van de Historische vereniging. Bedankt       

hiervoor en voor de gezellige woensdagmiddagen

in de werkplaats op de bovenverdieping van de maalderij.

Nieuwe kracht

Regelmatig worden er nog zaken aangeleverd die een opknapbeurt verdienen, voordat ze aan de collectie kunnen worden toegevoegd. Wellicht is er iemand die het restauratiewerk wil overnemen, zodat ook in de toekomst een perfecte collectie in het museum te zien zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Martin van Wissen

De Gouden Engel” redactie 2019

D e Historische Vereniging Koedijk heeft in het jaar 2019 slechts één editie onder haar leden verspreid. Ons blad heeft de volledige aandacht van het bestuur. Het probleem dat zich voordoet is dat er te weinig mensen zijn die iets willen schrijven voor ons blad.

Jack Muis en Walter Roering Warmolts doen nog    

wel regelmatig onderzoek in archieven van het

Regionaal Archief te Alkmaar naar interessante

stukken voor het blad.

Een oproep naar de leden om te komen tot

uitbreiding van de redactie van ons blad.

Vermogensopstelling per 31 december 2019

31 december 2018

31 december 2019

€ 

€ 

€ 

€ 

ING

– Rekening-courant ING

3.997

3.539

– Kas

– Spaarrekening ING

15.047

17.051

Vermogen per 31 december

 

19.044

 

20.590

w.g. B. Butter

w.g. J. Bijpost

voorzitter

penningmeester

Staat van baten en lasten

2018

2019

2020

Baten

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Contributie

4.500

4.272

4.200

4.212

4.200

Donaties op contributie etc.

400

518

400

596

400

Verkopen boeken etc.

35

35

Opbrengst advertenties

340

340

340

170

170

Bijdrage bezoekers lezingen

50

168

150

95

100

Huisvesting – subsidie ZOL

600

600

600

975

750

Zaalhuur lezingen – subsidie ZOL

450

705

525

375

390

Donatie COOG

500

Stichting Johannes Bos

600

600

600

600

Donatie bezoekers museum

100

87

100

140

100

Rente op spaarrekening

10

15

4

4

 

 

 

 

 

Totaal baten

6.485

7.305

6.954

7.667

6.710

Historische Vereniging Koedijk (opgericht 7 december 2000)

Lasten

2018

2 019

2020

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Drukkosten blad “De gouden Engel” etc.

1.300

1.382

1.000

1.106

1.100

Jubileumboekje 20 jaar HVK

1.900

Porto en verzendkosten

600

234

250

304

300

Bestuurskosten

200

400

400

400

400

Vergaderkosten bestuur

200

122

200

50

Leden vergadering

250

270

280

208

250

Excursie / lezing

800

927

1.000

600

600

Bankkosten

180

168

180

186

190

Redactie kosten

100

100

100

100

Werkgroep restauratie

100

50

Website

150

125

125

125

130

Secretariaat kosten

250

250

250

50

20-jarig bestaan

1.000

Presentatie kosten

192

200

Werkgroep inventarisatie

100

Kosten tentoonstellingen

30

140

Aankopen diversen

100

257

200

Verzekeringen

185

182

185

200

200

Gebruik Museumzolder

600

1.200

1.200

1.200

1.200

Donatie Stichting Koedijker Erfgoed

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Totaal lasten

6.515

7.117

6.950

6.121

9.310

Resultaat

(30)

188

4

1.546

(2.600)