ANBI Beleidsplan H.V.K.

RSIN nr: 816366664

KvK-nummer: 37093404

 

BELEIDSPLAN HISTORISCHE VERENIGING KOEDIJK

Inhoud:

1. Algemeen

2. Bestuur en contactgegevens

3. Doel van de vereniging

4. Werkzaamheden van de vereniging

5. Realisatie doelstellingen

6. Wijze van geldwerving

7. Beheer vermogen                                                                   

8. Besteding vermogen

 

1.     Algemeen

Het beleidsplan van de Historische Vereniging Koedijk is gebaseerd op de statuten van de vereniging.

 

2. Bestuur en contactgegevens

A. Het bestuur van de Historische Vereniging Koedijk bestaat uit:

  • B. Butter, voorzitter
  • W.J. Ramaker, bestuurslid
  • J. Bijpost, penningmeester
  • K. Bos, bestuurslid algemene zaken/ website beheerder

 

B. De contactgegevens van de Historische Vereniging zijn:

  • Historische Vereniging Koedijk

Kanaaldijk 236

1831 BE Koedijk

Mailadres: bestuur@historsich-koedijk.nl

Website:   www.historisch-koedijk.nl

 

3. Doel van de vereniging

De vereniging stelt zich als doel om werkzaam te zijn tot bevordering van historisch onderzoek in het algemeen en historisch onderzoek in en over Koedijk in het bijzonder.

De vereniging tracht de doelstelling te realiseren door:

A. Het stimuleren van en het leggen van contacten tussen onderzoekers;

B. Het naar buiten treden door middel van de media, alsmede door het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven van een verenigingsorgaan en het doen verschijnen van publicaties;

C. Het in bewaring geven of schenken van archivalia en collecties, eigendom van de vereniging, aan één der overheidsorganen die deelnemen aan het Regional Archief Alkmaar;

D. Het in overleg met de streekarchivaris verrichten van werkzaamheden op vrijwillige basis, onder meer resulterend in hulpmiddelen voor het historisch onderzoek.

 

 

 

 

4. Werkzaamheden van de vereniging

A. Studie

Het bevorderen dat de leden van de vereniging zich met de bestudering van de geschiedenis van Koedijk bezig houden.

De vereniging vervult daarbij een stimulerende rol, door onder meer:

– het aangeven van studieonderwerpen;

– het toegankelijk maken van literatuur;

– het zelf uitgeven van historisch materiaal;

– het met elkaar in contact brengen van leden met dezelfde interessegebieden via het verenigingsorgaan en werkgroepen.

 

B. Werkgroepen

Het uitvoeren van daadwerkelijk historisch onderzoek op verschillende gebieden door diverse werkgroepen:

– werkgroep ‘Inventarisatie en Archief’ van aangeboden zaken;

– werkgroep ‘Oude Foto’s’;

– werkgroep ‘Evenementen’;

– werkgroep ‘Restauratie’;

– werkgroep redactie verenigingsblad ‘De Gouden Engel’.

 

C. Publicaties

Het verzorgen van uitgaven om zodoende het historisch besef en interesse in en over Koedijk te intensiveren. Te denken valt aan uitgaven van diverse aard:

– studie-uitgaven, waar onder bronnenpublicaties op de website;

– populaire uitgaven, gericht op een breder publiek, in de vorm van boeken over diverse onderwerpen of een lustrumboek;

– het verenigingsblad ‘De Gouden Engel’, dat twee keer per jaar verschijnt. Het blad wordt gratis aan de leden verstrekt. Verder is het blad o.a. ter inzage in de plaatselijke openbare bibliotheek, een aantal regionale historische verenigingen.

 

D. Samenwerking met andere instellingen

Het samenwerken met andere historische verenigingen en instellingen, in de regio en plaatselijk, heeft als voordeel, dat gebruik kan worden gemaakt van elkaars ervaringen en bereikte resultaten. Er is een sterke band met de Historische Vereniging Sint Pancras.

 

5. Realisatie doelstellingen

De Historische Vereniging Koedijk tracht haar doel te realiseren en haar visie te verwerkelijken door:

 

A.    Het verenigingsblad “De Gouden Engel”

Dit blad wordt samengesteld door, en onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie. Gepubliceerd worden o.a. artikelen naar aanleiding van onderzoeksresultaten door de eigen werkgroepen of individuele leden, rapportages van historische onderzoeken die het plaatselijke belang raken, artikelen in de categorie ‘human interest’, en recensies van door derden uitgebrachte publicaties.

 

B. Lezingen

De werkgroep ‘Evenementen’ organiseert voor haar leden en geïnteresseerden gedurende het gehele jaar lezingen over diverse interessante onderwerpen aangaande de historie over Koedijk en in de regio. Hiervoor worden gastsprekers uitgenodigd. Het bijwonen van deze lezingen is kosteloos, maar iedereen wordt herinnerd dat een vrijwillige bijdrage voor het bijwonen van een lezing op prijs wordt gesteld.

 

C. Publiciteit algemeen

De Historische Vereniging Koedijk zoekt in de regio nadrukkelijk de publiciteit op. Dit doet ze o.a. door het verenigingsblad ‘De Gouden Engel’. Vanaf 2019 wordt dit blad in kleur uitgebracht. Tevens zijn er nauwe betrekkingen met het verenigingsblad de ‘Coedijcker Ban’. Medewerkers vanuit de Verenging Historisch Koedijk publiceren maandelijks wetenswaardigheden hierin over Koedijk.

 

D. Website

De Historische Vereniging Koedijk heeft al jaren haar eigen website: www.historisch -koedijk.nl

In het vorige decennium heeft dit gezorgd voor de aanwas van nieuwe leden van binnen en buiten Koedijk.

 

 

 

 

6. Wijze van geldwerving

A. Contributie

De vereniging heeft tussen de 300 en 400 leden. Dit is de belangrijkste bron van inkomsten. Hiermee kunnen de kosten goed gedekt worden. Naast de vastgestelde contributie zijn er veel leden die meer dan de vastgestelde contributie aan de vereniging voldoen.

 

B. Opbrengst publicaties

Er worden regelmatig publicaties uitgebracht. Deze jubileumeditie is verschenen in de vorm van een fotoboek. Met de publicaties wordt geen winst gemaakt. De opbrengsten zijn nu nog genoeg om de kosten te dekken.

 

C. Giften en schenkingen

De vereniging wil via de ANBI-status mogelijk maken, dit stimuleren dat leden en geïnteresseerden de mogelijkheid hebben om met belastingvoordeel donaties kunnen doen om de doelstellingen van de vereniging te steunen.

 

D. Beloningsbeleid

De bestuursleden kunnen geen aanspraak maken op vergoeding.

 

E. Besteding en jaarrekening

De Jaarrekening wordt, na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, gepubliceerd op de website van de vereniging.

 

7. Beheer vermogen

A. ING Bank

De Historische Vereniging Koedijk heet een tweetal bankrekeningen bij de ING Bank.

1. Een lopende rekening waar inkomsten voor de vereniging en uitgaven gedaan door de vereniging op plaatsvinden. Een groot deel van de leden heeft de vereniging een automatische incasso verstrekt voor het innen van de contributie.

2. Spaarrekening bij de ING Bank.

 

8. Besteding vermogen

A. Direct het doel dienende uitgaven

Belangrijkste kostenpost is de uitgave van het verenigingsblad ‘De Gouden Engel’. Dat is nog steeds het belangrijkste middel om leden met elkaar in contact te brengen.

 

B. Kosten algemeen

Er zijn weinig kosten. Dat betekent dat naast deze enkele noodzakelijke uitgaven (bijvoorbeeld voor de website, uittreksel Kamer van Koophandel e.d.) de uitgaven rechtstreeks aan het doel van de Vereniging ten goede komen.